Berichten

Blijhamsterstraat 5 en 5a – restauratie of sloop

Inleiding
Op deze site is al meerdere keren geschreven over de curieuze wijze waarop de gemeente omgaat met vastgoed. Het gaat dan om bijvoorbeeld het jarenlang laten verpauperen van historische gebouwen als de voormalige Tramwerkplaats, Phaff-wijnfabriek en de panden Kok. Artikel staat [hier]

Andere gebouwen die amper 40 jaar oud waren, zoals de Muziekschool (1977-2010, 33 jaar), Klinker (1973-2009, 36 jaar) en bibliotheek (1977-2019, 42 jaar) werden gesloopt, omdat het geen “courante” gebouwen meer zouden zijn. Artikelen [Klinker hier] en [bibliotheek hier]

Inmiddels zijn de laatste maanden weer 2 panden regelmatig in het nieuws. Het gaat om Blijhamsterstraat 5 en 5a in Winschoten. Twee karakteristieke woon/winkelpanden gebouwd tussen ca 1880-1890. De vraag is: Wordt het slopen of restaureren van de voorgevel met daarachter nieuwbouw?


Meer dan alleen Blijhamsterstraat 5 en 5a
De ontwikkelingen rond deze twee panden kunnen echter niet los gezien worden van die van het naastgelegen appartementencomplex op de hoek Blijhamsterstraat/Carolieweg. Zelfs de voormalige videotheek aan de Torenstraat 32/32a doet mee in dit drama.
Het gesodemieter is begonnen in 2002 met het in brand steken van het hoekpand Blijhamsterstraat/Carolieweg. Onderstaande tijdlijn is een beknopte samenvatting van de gebeurtenissen van de afgelopen 19 jaar.


Tijdlijn

DatumGebeurtenis
2002 - 6 mrt hoekpand Blijhamsterstraat/Carolieweg afgebrand. (Officiële huisnrs Blijhamsterstraat 3 en 3a.)
2004 - 17 mrt Winschoter bedrijf Second Vastgoed koopt Blijhamsterstraat 5 en 5a + hoekpand 3 en 3a.
2004 - 24 dec.plan voor appartementen/winkels gepresenteerd (in Dagblad)
op 5/5a 8 appartementen + bedrijfsruimte + parkeerkelder
op 3/3a 9 appartementen + bedrijfsruimte
2005appartementencomplex hoek Blijhamsterstraat/Carolieweg klaar.
Ingangen aan de Torenstraat. Dat zijn de nieuwe adressen.
Adressen Blijhamsterstraat 3 en 3a opgeheven.
2011 - juli/dec Slochter firma Havos koopt Blijhamsterstraat 5/5a en appartementencomplex 3/3a voor Eu 490.000 van Deutsche Bank wegens niet nakomen financi?le verplichtingen van Second Vastgoed (dus niet wegens faillissement).
2013 - 22 jan.Second Vastgoed failliet verklaard
2015 - 10 febrcollege B & W besluit tot aankoop Torenstraat 32 (videotheek Hekman)
2015 - 13 febr gemeente koopt panden 5/5a van Havos voor 200.000 euro
2015 - 21 sept sloopvergunning Torenstraat 32 aangevraagd (gesloopt in 2015/2016)
2015/2016bedrijfsruimte onder appartementencomplex omgebouwd tot appartementen
2018 - dec. lijst met karakteristieke panden centrum klaar (incl Blijhamsterstraat 5/5a)
2019 - 26 mrtgemeente wil panden 5/5a binnen enkele weken slopen
2020 - 25 meisloop afgeblazen, college wist niet dat pand op lijst karakteristieke panden stond. architectenbureau Adema maakt renovatieplan
2020 - decHavos maakt bekend de gemeente voor de rechter te slepen om bergingen en wil sloop panden
2021 - 5 mrt gemeente meldt de plaatsing van 6 containers voor gevels
2021 - 9 mrtarchitect Adema boos op gemeente


Bouw appartementen na brand 2002
Ruim 2 jaar nadat het hoekpand Blijhamsterstraat/Carolieweg door brand verwoest werd, kocht het Winschoter bedrijf Second Vastgoed het inmiddels opgeruimde perceel + de panden Blijhamsterstraat 5 en 5a. Het was de bedoeling om er appartementen neer te zetten. Het plan omvatte zowel nieuwbouw als verbouw.

De bouw zou in fases plaatsvinden. Als eerste werd een appartementencomplex op de hoek Blijhamsterstraat/Carolieweg gebouwd met op de begane grond bedrijfsruimte. In 2005 was het gebouw klaar en trokken de eerste huurders in de appartementen, maar de bedrijfsruimte bleef onverhuurd.

De panden 5/5a stonden al die jaren leeg in afwachting van fase twee, namelijk het verbouwen tot appartementen met daaronder een parkeerkelder. De uitgang van de kelder zou aan de achterkant, de Torenstraat uitkomen. Op die plek, nr 32, stond videotheek Hekman.
Wegens financiële problemen van Second Vastgoed liep het allemaal wat anders.


Havos koopt panden Blijhamsterstraat in 2011
Aangezien Second Vastgoed zijn schulden aan de bank niet kon aflossen, verkocht de bank o.a. de panden Blijhamsterstraat 5/5a en 3/3a (appartementencomplex) aan Havos. Vervolgens deed Havos vrijwel niets met 5/5a waardoor deze alleen maar verder verpauperden. (foto’s uit 2009 en 2014)

Situatie oktober 2009 (klik voor groot)

Situatie november 2014 (klik voor groot)


Gemeente koopt 5/5a in 2015
In de periode 2013-2017 liep bij de gemeente het project “Versterking Binnenstad”. Het project had onder andere als doel het opkopen/slopen van verpauperde panden in het Winschoter centrum.
In het kader van dat project kocht de gemeente in 2015 Blijhamsterstraat 5/5a voor Eu 200.000,- van Havos. In de koopakte stond een merkwaardige bepaling (optierecht) over het terugkopen van een stuk grond (96m2) waarop Havos twaalf bergingen zou plaatsen voor de bewoners van het appartementencomplex er naast (hoek Blijhamsterstraat/Carolieweg). [rood omkaderd, pagina 4 – document klik hier]

Die bepaling is echter alleen uit te voeren als de panden zouden worden gesloopt. Dat was destijds dus ook al de intentie van de gemeente. In de koopakte wordt dat omschreven als “herontwikkeling van de panden aan de Blijhamsterstraat 5 en 5a en de daarbij behorende grond.”

Volgens de situatietekening die bij het koopcontract zat [document hieronder, helaas niet zo scherp], ontstaat na sloop een doorkijk van Blijhamsterstraat naar Torenstraat (gele deel) waarbij de bergingen aan de Blijhamsterstraatkant zouden worden geplaatst. Dat is het grote blauw gearceerd stuk. Komt overeen met ca 96m2.
Voor het aanzicht  van de straat is dat werkelijk een drama. (De blauwe pijlen zijn doorgangen.  Zo is er een ook doorgang getekend van Torenstraat naar de Blijhamsterstraat tussen de bergingen en het naastgelegen appartementencomplex in. De functie van de kleinere, blauwe vakken achter Hekman is niet duidelijk. Valt ook buiten het 5/5a gebied. )
Op de tekening is ook te zien dat Torenstraat 32, videotheek Hekman, al is verdwenen. Officieel was de gemeente toen nog geen eigenaar van het pand (pas op 14 juli 2015) en moest het nog gesloopt worden.

Situatieschets bijlage koopakte gemeente van Blijhamsterstraat 5/5a (klik voor groot)

Ik begrijp werkelijk niet wie namens de gemeente akkoord gaat met zulke bepalingen.

Na het sluiten van het koopcontract zal meneer Havos ongetwijfeld minstens 1 fles champagne hebben ontkurkt om deze voor hem lucratieve deal te vieren.
Ga maar na. Hij krijgt een forse zak geld voor 2 panden die al ernstig verpauperd waren en voor hem geen waarde meer hebben. Hoeft deze niet te slopen en heeft dus geen sloopkosten, en krijgt voor 1 euro een deel van het opgeschoonde terrein terug.


Torenstraat 32 – videotheek
De achterkant van Blijhamsterstraat 5/5a komt via 2 smalle stegen uit in de Torenstraat. Tussen de beide stegen in stond de voormalige videotheek Hekman. Zie foto.

Voormalige videotheek in 2014

Situatie 2020 – stadstuin

In het oorspronkelijke plan van Second Vastgoed zouden in 5/5a appartementen komen met daaronder een parkeerkelder. Om die goed bereikbaar te maken, lukt alleen als de videotheek gesloopt zou worden. Dat is in de periode dat het parkeerkelderverhaal speelde echter niet gebeurd.

Die aankoop/sloop van de videotheek was dan ook een vreemde beslissing. Blijhamsterstraat 5/5a zou gesloopt worden, dus een ingang voor een parkeerkelder was niet meer nodig. Het pand Torenstraat 32 was ook niet slecht, zie foto. Zou prima omgebouwd kunnen worden tot appartementen, zoals later met meer panden in de Torenstraat is gebeurd. Het werd echter gesloopt, omdat het als een rotte kies werd beschouwd. Wordt nu gebruikt als stadstuintje.

Opvallend genoeg nam de gemeente de beslissing tot koop/sloop drie dagen na het aankopen van Blijhamsterstraat 5/5a.  De koopsom van de videotheek bedroeg Eu 180.000,-.


Rol gemeente 1 – sloop of restauratie
Zoals uit het voorgaande al duidelijk werd, speelt de gemeente een vreemde rol in het geheel.

De gemeente beweert dat zij na de aankoop in 2015 wel degelijk heeft geprobeerd de panden te beschermen. Beide zouden wind- en waterdicht gemaakt zijn en palen aan de binnenkant geslagen om de constructie te verstevigen. Ook is de dakgoot aangepakt.

Dat is een raar verhaal. Toen de gemeente de panden in 2015 kocht, was het al de bedoeling om deze te slopen en er bergingen neer te zetten. Staat min of meer in het koopcontract [document klik hier]. Onderstaande foto’s laten ook zien dat er aan de buitenkant nooit iets constructiefs aan het pand is gebeurd. Al helemaal niet aan de dakgoot. Wie laat een gemeentelijke woordvoerder dergelijke onzin uitkramen?

Situatie november 2014 (klik voor groot)

Situatie juli 2019 (klik voor groot)

In maart 2019 vraagt de gemeente een sloopvergunning aan voor 5/5a. Weer gebeurt er ruim een jaar niets. In mei 2020 maakte de gemeente bekend, dat de sloop niet doorgaat. Met dank aan erfgoedvereniging Heemschut die het college van B & W erop attendeerde, dat beide panden op de gemeentelijke lijst met karakteristieke panden staan (DvhN 29-05-2020).
De gemeente had zelfs een architectenbureau (Adema) weten te vinden dat een renovatieplan zou gaan opstellen, zodat de panden weer geschikt zijn voor bewoning. Als het plan wordt goedgekeurd, mag het architectenbureau de panden zelfs kopen.
Het plan is nu, maart 2021, vrijwel klaar en er zijn al wat schetsen te zien geweest op de site van het Dagblad van het Noorden. Hier een voorbeeld.

Schets renovatieplan 2021 (bron: architectenbureau Adema – Dagblad vh Noorden)

 


Rol gemeente 2 – containers voor gevels
Voorafgaand aan het opstellen van het renovatieplan heeft het architectenbureau de panden van binnen opgeruimd en niet geconstateerd, dat er iets met de gevels aan de hand is. Nu, begin maart, heeft een bouwkundige vastgesteld dat de gevels van nrs 5/5a voorover zouden hellen. Daarop heeft de gemeente 6 grote containers voor de panden gezet.
Maar wie heeft die bouwkundige ingehuurd en waarom?
Is de gemeente bang voor een rechtszaak met Havos en stuurt zij alsnog aan op sloop?


Rol gemeente 3 – lijst met karakteristieke panden
Die lijst met karakteristieke panden is van december 2018. [Document staat hier] Waarom wist het college van B & W niet dat die panden daar op staan? De verantwoordelijke afdeling is Ruimtelijke Ordening (slopen en bouwen). Communiceert die niet met haar baas, wethouder Erich Wünker of heeft die z’n eigen agenda?


Rol gemeente 4 – ruzie met verkoper Havos
Inmiddels ruziet de voormalige verkoper, Havos, al jarenlang met de gemeente over de bouw van de bergingen. Die ruzie is zodanig hoog opgelopen, dat het Havos verboden is nog direct te mailen of bellen met de bij het project betrokken ambtenaren.

Havos heeft de gemeente voor de rechter gedaagd om een uitspraak af te dwingen over het slopen van 5/5a en de bouw van de bergingen op een deel van de dan vrijgekomen grond. Betekent dat de rechter een uitspraak zou moeten doen over wel of niet slopen. In het koopcontract met de gemeente staat echter niet met zoveel woorden omschreven dat de panden gesloopt moeten worden. Er wordt gesproken over “herontwikkeling”. Daar kun je alle kanten mee op. Als er niets gesloopt wordt, is het optierecht ook niet van toepassing.

Maar helaas voor de gemeente en de Oldambtster belastingbetalers staat in de koopakte ook nog bepaling 8 [rood omkaderd, pagina 5 – document klik hier].

8. Boeteclausule
Indien de optiegever het registergoed in strijd met het aan de optienemer verleende optierecht overdraagt, verbeurt zij een boete groot tien duizend euro (€ 10.000,00), onverminderd het recht van de optienemer op de vergoeding van de schade die hij dientengevolge lijdt.

Mogelijk heeft de gemeente deze bepaling pas onlangs ontdekt. Dat zou het zwalkende beleid van slopen – restaureren – slopen kunnen verklaren.  De zogenaamd voorover hellende gevels en plaatsing van containers lijken bedoeld om het pad voor sloop te effenen.


Hoe verder?
Het renovatieplan van architectenbureau Adema lijkt een geweldige mogelijkheid om de panden (gevels) van Blijhamsterstraat 5/a te behouden. Dat is winst voor vrijwel iedereen.

Blijft het probleem van de 12 bergingen. Is het wat om die op het terrein van de voormalige videotheek in de Torenstraat te plaatsen? Nu is daar een zogenaamde stadstuin. Uiteindelijk is dat niks anders dan een lelijk gat in de bebouwing. Wanneer de bergingen ook nog eens achter een mooie hoge heg worden geplaatst, ziet het er een stuk beter uit dan nu.

Nog fraaier is op die plek een pand met appartementen en op de begane grond of in de kelder bergingen. Uiteindelijk is het een win-win situatie voor iedereen, maar het meest voor de inwoners van Winschoten.

 

 

De bange middenstand

Inleiding
Dat het met de Winschoter middenstand niet goed gaat, is een open deur intrappen. Wat mij echter verbaast, is dat nieuwe initiatieven het liefst de grond in worden geboord of zodanig aangepast, dat er van een levensvatbaar project geen sprake meer is. Denk hierbij aan de outlet langs de A7 en de Wereldbazar.


Outlet langs A7
Het plan voor een outlet (verkoop van vooral mode en sportartikelen) langs de A7 is op alle mogelijke manieren door verschillende overheden getraineerd. Zuidbroek kon niet, de Toekomst bij Scheemda was fout en langs de A7 bij Winschoten was volgens de gemeente Oldambt te ver van het centrum. Nu gaan de initiatiefnemers (Revascom) in Assen aan de slag.

Wel is er een andere club, Vastgoud, die meent van het Sint lucasziekenhuis een outlet te kunnen maken. (Klik hier voor meer info). Dat lijkt mij echter geen goed plan. Vastgoud is met name werkzaam in de zorgwereld o.a. voor Oosterlengte. Wat daar gebeurt, is echter alleen maar het daadwerkelijke bouwen en die bouw financieren. Maar een outlet opzetten is iets heel anders. Het gaat daarbij niet alleen om het gebouw (de stenen dus), maar vooral om het in de markt zetten en contact leggen met potentiële bedrijven die de winkels in het outletcenter moeten bemannen. Die kennis is bij Revascom wel aanwezig. (De aandeelhouders zijn namelijk mode- en vastgoedbedrijven.)  Vastgoud gaat dus iets doen waar het geen kennis van heeft en dat is nogal gedurfd. Waar ik vooral nieuwsgierig naar ben, is wie op de achtergrond bij dit plan aan de touwtjes trekt. Vastgoud is door iemand benaderd. Wie nam het initiatief? Het ziekenhuis? De gemeente? Handel & Nijverheid?
Ik gok op het ziekenhuis, want die zou na de verhuizing in Scheemda met een groot blok beton aan hun been blijven zitten.

De gedachte om van het ziekenhuis een outlet te maken, namelijk dat het is goed voor de Winschoter middenstand, omdat het tegen het winkelcentrum aan ligt, is eigenlijk al fout. Wanneer je een outlet wilt beginnen, kijk je naar een gunstige lokatie, met name de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte voor parkeren. Die is in het Winschoter centrum domweg niet aanwezig. De voetbalvelden van WVV en een deel van het Stadspark opofferen voor parkeerplaatsen, is complete waanzin.

Outlet Revascom (klik voor groot)

De aantrekkelijkheid van een outlet zit ‘m niet alleen in de aangeboden producten, maar ook in de winkels. Hier een plaatje van wat men gemist heeft.

Nu gaat Revascom zeer waarschijnlijk in Assen bouwen. Een outlet trekt publiek aan uit een grote straal rond de lokatie. Winschoten-Assen is een korte afstand. Twee outlets is teveel van het goede. Gezien de know-how van Revascom is het Vastgoudplan een doodgeboren kindje. Dank u wel dames en heren in de Groninger politiek voor de zoveelste miskleun.

Info over Revascom en Assen (klik hier)

Opmerking:
De haalbaarheid van een outlet wordt uiteraard bepaald door het aantal inwoners dat rond een outlet aanwezig is.
In verschillende rapporten wordt daarbij uitgegaan van een reistijd van 60 tot 90 minuten. Zie bijgaande kaart.
In de voor dit artikel geraadpleegde rapporten (Droogh Trommelen en Partners en onderzoeksbureau Ecorys) wordt duidelijk aangegeven, dat de effecten op winkels en werkgelegenheid uiteindelijk positief zijn. Het effect op de omzet van lokale winkels is minder dan -8%.

Overzicht outlets met reistijd 60 minuten (klik voor groot) (Foto: Droogh Trommelen en Partners)


Wereldbazar
Kom ik bij het andere plan, namelijk de Wereldbazar. Als er iemand een prijs verdient voor doorzettingsvermogen is dat wel directeur Petra van Gaanderen.

Ruim 8 jaar is zij bezig om een Wereldbazar (overdekte markt met 42.000m2 vloeroppervlakte à la zwarte markt in Beverwijk) op poten te zetten in ons gebied. Eerst in Nieuweschans waar de gemeenteraad unaniem voorstander was, maar het college van B & W onder aanvoering van tijdelijke burgemeester Lo van Kats en wethouder Hietbrink de boel jarenlang hebben tegengehouden. Nu wordt het plan in Winschoten ten uitvoer gebracht met steun van de gemeente Oldambt. Al was er eerst wel sprake van idiote eisen als een boete van 1,3 miljoen euro als het plan niet door zou gaan.

De tegenwerking komt deze keer echter van de plaatselijke middenstand. Zowel de middenstandsorganisatie Handel & Nijverheid (de club van bedaarde en bejaarde winkeliers zoals ik ze altijd noem) als de belangenvereniging van de Torenstraat “Stichting Carillon” hebben nogal wat bezwaren tegen de komst van de Wereldbazar. Daarbij gaat het met name om de lokatie.

De Wereldbazar staat nu ingetekend op een terrein grenzend aan de Winschoter jachthaven. De tekening hiernaast geeft een indruk hoe het er uit komt te zien. Naast en onder het gebouw bevinden zich parkeerplaatsen. Op de 1e en 2e verdieping zijn de winkels en horeca gesitueerd. Meer info op de site van de Wereldbazar (klik hier)

Wereldbazar zuid-oost gevel - 09 WB (Medium)

Impressie Wereldbazar (klik voor groot)

Beide belangenclubs denken dat de geplande lokatie te ver van het winkelcentrum ligt en zij daardoor omzet mislopen. Daarnaast is men bang voor overlap in de producten die de bazar aanbiedt.
Het aanbod van de Wereldbazar vind je echter niet in het huidige winkelassortiment. Men richt zich qua bezoekers op een zeer groot gebied rond Winschoten (straal 150km) en is alleen op zaterdag, zondag en feestdagen geopend.
In plaats van het initiatief te omarmen en in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de bazar om te kijken hoe je elkaar kunt aanvullen en Winschoten te promoten, gaan de lokale middenstanders in de aanval! Werkelijk onvoorstelbaar. Het komt blijkbaar niet bij hun op, dat als het regent bij de Wereldbazar, het bij de overige winkels drupt.

De Wereldbazar is opgezet met de oosterse bazaar in Beverwijk als voorbeeld. De gemeente Oldambt en Handel & Nijverheid zijn daar ook op bezoek geweest en hebben met collega-organisaties gesproken waarbij duidelijk werd, dat er geen sprake is van concurrentie.

Provinciestadjes als Winschoten, Veendam, Hoogezand hebben door allerlei oorzaken te maken met een teruglopend winkelaanbod. De basiswinkels blijven, maar als je meer wilt, ga je naar een echte stad zoals Groningen. Het lijkt echter of allerlei trends volledig voorbij gaan aan een deel van de Winschoter middenstand. En dat brengt mij bij de stichting Carillon met voorzitter Everhard Telkamp (broer van Erik, die tot de sluiting in 2006 de schoenenzaak in de Torenstraat bestierde. Het pand is overigens nog steeds eigendom van de familie.) Hij lijkt helemaal in het verleden te leven.


Torenstraat – Stichting Carillon
De stichting Outlet- en Funshoppingcentre Carillon zo als de naam officieel luidt, afgekort tot Stichting Carillon, wil dat de Torenstraat wordt omgebouwd tot outlet center. Niet alleen de Torenstraat, maar ook de Carolieweg en Blijhamsterstraat zouden in oude staat hersteld moeten worden. In het dagelijkse leven is Telkamp werkzaam bij een grote vastgoedfirma, maar de onzin die hij namens de stichting Carillon allemaal zegt, pleit niet voor zijn kennis van zaken. De stichting Carillon wil met de Wereldbazar praten over een andere lokatie. Eentje die dichter bij het centrum ligt. Telkamp komt daar nu pas mee, omdat de Raad van State de bouwvergunning van de Wereldbazar heeft geschorst. (Dat bericht in de media, februari 2015, was overigens de aanleiding om dit artikel te schrijven.)

Hallo mensen, wordt eens wakker. Hoe een outlet er uitziet is hierboven te zien. Het gaat niet alleen om de producten, maar ook om de beleving van de lokatie. Daar passen de verpauperde en verlopen panden echt niet bij. In de afgelopen decennia is er een verschuiving geweest van wat succesvolle winkelstraten waren. Tot eind jaren 60 was de Blijhamsterstraat een goed bezochte winkelstraat met o.a. fietsenzaak Maas, ijssalon Pietje de Heer, Kledinghuis Flint, Sporthuis Haan en Jac Smedes Motoren. Het verval van de Torenstraat is later begonnen. Met name de opening van winkelcentrum ’t Rond in 2002 betekende het begin van de aftakeling van die straat. Een deel van de winkeliers verhuisde naar ’t Rond, maar kwam er al gauw achter hoe fout die beslissing was.

Ook de gemeente weet niet goed zij wil. Kijkend naar de gemeentelijke visie op de Torenstraat is die niet eenduidig. De gemeente zag er in oktober 2002 al niks meer in en stelde 37.000 euro beschikbaar als premie om de verhuizing van winkels naar het centrum te stimuleren. De winkels zouden verbouwd moeten worden tot woon- en kantoorruimte. Een paar weken later merkte de verantwoordelijke wethouder Jansema op, dat het volgens makelaars niet mee zou vallen om daar dergelijke ruimtes te realiseren. Uiteindelijk werd na stevige protesten van de winkeliers de vertrekpremieregeling afgeblazen. De winkeliers (meestal ook zelf pandeigenaar) beschouwden het als een oprotpremie en wilden blijven knokken voor hun straat. Na een korte opleving rond 2004, was het toch echt gebeurd met de straat.
Torenstraat achterste deel (Medium)
Nu 2015 wordt in gemeentelijke notities de Torenstraat vanaf de Langestraat tot aan de Vissersdijk alleen nog als kernwinkelgebied beschouwd. De rest wordt duidelijk niet al te serieus meer genomen als het om winkels gaat. De Torenstraat is bij uitstek een straat die geen winkeltoekomst meer heeft. De loop is er al lang uit.
Wel is het opmerkelijk, dat een winkel in dat gebied subsidie heeft gekregen voor het opknappen van de winkelgevel (Hekman). Het pand er naast, de voormalige videotheek wordt zelfs gesloopt. Een andere voormalige winkel (nr 35 en 33a) wordt omgebouwd tot woonruimte. Ook in het pand van voormalige discotheek Nightfever wordt druk gewerkt om er appartementen in te vestigen. Dat geldt eveneens voor een deel van de Carolieweg waar in 2014 een compleet nieuw appartement is neergezet. Zelfs Blijhamsterstaat 4 (o.a. modezaak Flint) wordt omgebouwd tot woonruimte.


Nog meer subsidies
De gemeente heeft een pot met geld (12,5 miljoen afkomstig van de Provincie) waarmee panden in het centrum kunnen worden opgeknapt en winkeliers een verhuisvergoeding kunnen krijgen. Enkele voorbeelden zijn hierboven al genoemd. De grootste “klapper” is het echter het voormalige Aldi-pand aan de Venne. Het is echter ook een hoogst merkwaardige transactie.
Het pand stond sinds augustus 2013 leeg en was eigendom van de vastgoedfirma “De Hoge Dennen” uit Laren. In december 2014 is het door de gemeente gekocht voor 500.000 euro en doorverkocht aan kerkgemeenschap Immanuël. Zij gaat het gebruiken als kerk en aanloopcentrum.
Wethouder Broekhuizen vond het helemaal geen gekke deal, want de belegger had al wel een miljoen op het pand afgeboekt! En voor welke prijs verkocht de gemeente het pand aan de kerk? Volgens het kadaster betaalde de kerk slechts 250.000 euro! De gemeente gaat wel erg creatief om met het geldpotje.

Aldi-pand Venne

Voormalige Aldi-pand Venne


Winkelcentrum ’t Rond
Het winkelcentrum ’t Rond dat na 10 jaar ruzie maken in 2002 werd geopend, is een goed voorbeeld van de fouten die in het stadscentrum zijn gemaakt. Het begon met het slopen van het stadshart eind jaren 60 waarbij een groot aantal mooie oude huizen werd gesloopt en de stad onherkenbaar werd verminkt. Het werd de doorbraak genoemd, omdat je direct kon doorrijden van de Emmastraat naar de Venne. Op de ontstane ruimte werd o.a. een Vendet gebouwd met een voor Winschoter begrippen groot parkeerterrein. De 2e fout op deze plek was de bouw van ’t Rond. De kosten bedroegen destijds zo’n 60 miljoen gulden (ca 27 miljoen euro). Het trieste is wel, dat de belastingbetaler voor een flink deel heeft bijgedragen aan de kosten. In de verschillende artikelen die ik heb geraadpleegd varieert die bijdrage van 30% tot zelfs 50%. Ook werd 5 jaar lang (tot 2004) de ozb met 4% extra verhoogd om het stadshart op te knappen. Heb echter nergens kunnen vinden dat die extra verhoging ongedaan is gemaakt.

t Rond

Winkelcentrum ’t Rond (foto oldambtdesign.nl)

Het Rond is nooit echt een succes geworden. Gezien de enorme som belastinggeld die het gekost heeft, kan de gemeente het misschien voor een prikkie overnemen en er een gemeentehuis van maken. Haal je gelijk een heleboel m2 winkelruimte uit de markt.


Slapen
De Winschoter middenstand wordt hard getroffen doordat consumenten minder centjes hebben en deze op andere wijze besteden. Het is opmerkelijk dat een groot deel van de winkeliers al jaren slaapt en zelf met geen enkel nieuw idee op de proppen komt. Men lijkt vooral te dromen van hoe het eens was.
De Hema is een prachtige metafoor als het gaat om die stilstand. Begin jaren 70 opgezet door Hensen senior was het lange tijd een aansprekende winkel. Helaas is er de laatste 30 jaar niks meer aan veranderd. Van binnen en buiten is de winkel zwaar gedateerd met o.a. smalle gangpaden en beperkt assortiment. Even voor alle duidelijk, de kwaliteit van de produkten en de kundigheid van het personeel is prima, maar de uitstraling van de winkel is nul komma nul.
Andere ondernemers snappen wel hoe het moet en vernieuwen regelmatig zoals Henk Boven (Red fox, Newlands) en De Raad kleding.

Communiceren met je klanten via “nieuwerwetse” zaken zoals een website heeft geen prioriteit. Denk hierbij aan de site winkeleninwinschoten.nl (nu doorgelinkt naar winschoten24.nl) Jarenlang gebeurde er op die site vrijwel niks. In de zomer kon je nog lezen wanneer de sinterklaasintocht was. Van het vorige jaar welteverstaan. Zeer lachwekkend was de bekendmaking van de trekkingslijst winkelweekloten. Ipv de lijst op de website te zetten, moest je alle lotnummers intikken (met alle kans op fouten) waarna iemand van H & N handmatig de ingevoerde nummers ging controleren. Na een paar dagen kreeg je bericht of je wel of geen prijs had gevonden. De zin van een dergelijk systeem ontgaat mij volledig. Dan begrijp je helemaal niks van moderne communicatie.


Gratis Parkeren
Waar veel van verwacht wordt, is het afschaffen van betaald parkeren. Gratis parkeren
‘k Denk echter niet dat het veel gaat brengen. Vrees zelfs, dat het de middenstanders vooral geld gaat kosten, omdat zij de gemeente moeten compenseren voor de gederfde parkeerinkomsten.
Het argument dat afschaffen betaald parkeren leidt tot omzetverhoging van 10 tot 15 procent gaat alleen op als in Winschoten geen parkeren meer geldt, maar in rest van de regio nog wel. Hier is het omgekeerde het geval. Winschoten heeft als laatste betaald parkeren afgeschaft.

Hema-eigenaar Hensen junior klaagde altijd dat er minder mensen naar Winschoten kwamen vanwege betaald parkeren, maar dat zijn zaak minder klanten trekt heeft een heel andere reden. Zie onderstaande tabel met landelijke omzetcijfers van een aantal grote zaken. Meneer Hensen, uw klanten zijn naar de Action vertrokken! De Blokkers, Hema’s en V & D’s hebben als overeenkomst dat hun formule niet is aangepast. Das jammer, maar dan ga je kopje-onder.

Omzet 2013 2012 2011 2010
Action totaal 1155 873 718 607
Hema totaal 1091 1153 1150 1114
Action per winkel 2,84 2,72 2,67 2,48
Hema per winkel 1,64 1,81 1,91 2,01

Landelijke omzetcijfers (bedragen zijn in miljoenen)


Bestuur Handel & Nijverheid
De Winschoter middenstandsorganisatie Handel & Nijverheid (H & N) blinkt ook al niet uit door vernieuwing of in het daarover meedenken. Men treedt vooral defensief op. Ook hier worden de plannen voor de Wereldbazar met grote argwaan bekeken en zou men de komst het liefst dmv een rechtszaak verbieden. Ipv actief mee te doen en blij zijn dat er eindelijk wat gebeurt om Winschoten een oppepper te geven, worden de hakken in het zand gezet.

Sowieso haalt H & N merkwaardige capriolen uit. De Welkoop verhuisde begin 2014 naar een nieuw, groter gebouw (pand van autobedrijf Puma). Volgens H & N kwam er daardoor extra winkelruimte bij aan de rand van het centrum en dat vond men ongewenst. Via een rechtszaak probeerde H & N daar iets aan te doen. Die werd in eerste instantie gewonnen, maar Welkoop is nog steeds open.

Blijkbaar meet H & N met 2 maten, want penningmeester Pieter Bosma (van de bedden) is na een faillissement een paar jaar geleden een nieuwe zaak begonnen op een industrieterrein, ver van het centrum. Dat kon blijkbaar wel. Een ander voorbeeld, waar H & N blijkbaar ook geen problemen mee had, was de ontwikkeling van een meubelboulevard aan de Beersterweg (achter de Formido). Toevallig was Bosma daar ook 1 van de drijvende krachten.

Tot eind 2014 bestond het bestuur van H & N uit Richard Hensen (Hema), penningmeester Pieter Bosma (bedden), secretaris Henk Boven (kleding), Peter Postma (boekhouder), Chris de Raaf (kleding), Geert Kloosterhuis (bloemen) en voorzitter Jos Offenberg (verkoopt blabla, maar is merkwaardig genoeg geen ondernemer).

H & N ligt bij een deel van de Winschoter middenstand al jaren niet lekker. Wanneer je als belangenbehartiger omstreden bent, is het misschien beter om een nieuwe club met andere mensen op te richten. Tijdens de ledenvergadering van 20 november 2014 kwam er zoveel kritiek dat het hierboven genoemde bestuur is afgetreden.
Sinds december 2014 is er een nieuw bestuur, bestaande uit secretaris Martin Schipper (Makelaardij/financiële dienstverlening), Jan van der Weele (C1000/Jumbo), Willem Heijes (administratiebureau), voorzitter Peter Schulingkamp (danscentrum Klaassens) en secretaris Mirian Heidekamp (Dooley mode/kapsalon Model). T.o.v. het oude bestuur (vooral geboren in de jaren 50) is met het nieuwe bestuur een flinke verjongingsslag gemaakt (allemaal geboren in de jaren 70). Hopelijk zorgt dat ook voor vernieuwing. Het oude bestuur heeft veel goede dingen gedaan, maar soms moet je ruimte maken. Al is de manier waarop het nu gegaan is niet leuk.


Suggesties
Wat dit gebied nodig heeft zijn politici met lef i.p.v. burocraten en ondernemers met ballen. Daar is Winschoten in het verleden groot door geworden.
Zo even wat suggesties.

  • Breng publiekstrekker Action zo snel mogelijk terug naar het centrum.
  • Maak van de Torenstraat 1-richtingsverkeer en sta kort parkeren toe. Ideaal voor snelle boodschappen.
  • Pand links naast Hekman wordt gesloopt. Maak kleine parkeerplaats voor bewoners.
  • Sloop her en der panden en creëer kleine parkeerplaatsen voor bewoners/kantoren.
  • Mix van wonen (zie pand Nightfever) en kantoren. Dus aanpassen bestemmingsplan.
  • Maak van ’t Rond het gemeentehuis. Haal je gelijk heleboel m2 uit de markt. Had ook mooi vergaderruimte gemeenteraad in gekund i.p.v. in die malle, afgelegen Loods2 naast de Tramwerkplaats.